سایت ابزارها قالب

لینک کوتاه کن رایگان

آدرسی که می خواهید کوتاه شود را وارد کنید.


تصویر امنیتی آیا تصویر قابل تشخیص نیست؟ اینجا کلیک کنید
آدرس وارد شده:

لینک کوتاه کن:

این ابزار این امکان را دارد تا آدرس مورد نظر شما را بگیرد و آن را کوتاه تر کند. به این معنی که آدرس مورد نظر شما در سایت ما ذخیره می شود ، سپس آدرسی نسبتا کوتاه تر به آن اختصاص می یابد که هر وقت کاربری وارد آن آدرس شود ، به آدرس مورد نظر شما منتقل می گردد.